MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE – Annual General Meeting

October 4, 2021

Bazuar në nenin 16 pikën 2 të Statutit të BSHI-së Bordi I Bashkësisë Shqipëtare Islame në Toronto lëshon këtë:
Pursuant to article 16, paragraph 2 of the status of AMST, the Board of Albanian Muslim Society of Toronto issues this:

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E PËRGJITHSHME VJETORE

Notice of the Annual General Meeting

I nderuar anëtarë i BSHI-së, Jeni i ftuar që të merrni pjesë në mbledhjen e përgjithshme vjetore të BSHI-së, që do të mbahet në lokalet e Xhamisë Shqipëtare në Toronto me 17 Tetor 2021 me fillim në ora 10:30 am – 12:00 pm me rendin e ditës si më poshtë:

Dear member of AMST

This is to invite you to attend the upcoming annual general meeting of the Albanian Muslim Society of Toronto which will be held at the premises of the Albanian Mosque in Toronto on October 17th, 2021 starting at 10:30 am – 12:00 pm with the agenda as follows:

1. Recitimi i Lutjeve nga Imami / Recital of Prayer by Imam
2. Deklarata e hapjes nga Presidenti / President’s opening statement
3. Raporti vjetor nga sekretari / Annual report by the secretary
4. Raporti i pasqyrës financiare nga arkatari / Report of the financial statement by the treasurer
5. CRM- Presentation
6. Propozimi dhe emërimi i anëtarëve të komisionit zgjedhor / Proposal and appointment of the members of the electoral commission
7. Propozimi i kandidatëve për bordin e ri të BSHI-së / Proposal of candidates for the new board of the AMST
8. Pyetje dhe përgjigje / Questions & answers

Bordi i Bashkësisë Shqipëtare Islame në Toronto
Board of Albanian Muslim Society of Toronto

Shkarko – Download – Official Letter Here 

Related Articles