Election Results – Rezultati Zgjedhjeve

November 4, 2021

NJOFTIM – ANNOUNCEMENT

Të nderuar anëtarë të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto
Honorable members of the Albanian Muslim Society of Toronto

Në bazë te raportit përfundimtar të zgjedhjeve të mbajtura me 31 Tetor 2021 nga ora 10:00 – 18:00,
Based on the final report of the elections held October 31, 2021. from 10:00 – 18:00,

Komisioni zgjedhor i përbër nga Behadin Qafleshi – Kryetar, Nexhmi Aliu – Anëtar, Dritan Dede – Anëtar, Kadrush Cani – Anëtar dhe Ismet Mirena – Anëtar shpall rezulatatin përfundimtar zgjedhor si më poshtë:
The Election Commission composed of Behadin Qafleshi – Chairman of the commission, Nexhmi Aliu – Member, Dritan Dede – Member, Kadrush Cani – Member and Ismet Mirena – Member, announces the final election result as follows:

Kandidatët e propozuar për Bordin e ri të BSHI-së që në bazë të votave arritën të bëhen pjesë e bordit janë:
The proposed candidates for the new Board of AMST who based on the votes were elected members of the Board are:

1. Ardian Rushiti
2. Vllaznim Sulejmani
3. Sado Mehmeti
4. Kadime Aliu
5. Sami Haziri
6. Emulina Avdiu
7. Gazmend Mehija
8. Dardan Emini
9. Ahmet Hoti

Bordit të ri i dëshirojmë shëndet, suksese në punë dhe përfaqësim dinjitoz të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto. Zoti i shpërbleftë!
We wish the new board health, success at work and dignified representation of the Albanian Muslim Society of Toronto. May God reward them!

Komisioni Zgjedhor i BSHI-së
Election Commission of AMST

Shkarko NJoftimin Zyrtar ne PDF
Download the Official Statement in PDF

Related Articles

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

With sincere appreciation, we acknowledge our sponsors for their generous support for tonights Eid Al-Fiter Dinner. Companies: A&R Plumbing & Mechanical Service - Agim Stermolli Old Mill Bakery - Nazim Qafleshi Beqiri Professional Corporation - Ylli Beqiri...