History of Xhami

October 27, 2022

NJ O F T I M

“Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit”

Të nderuar anëtarë të Xhamisë Shqiptare në Toronto, donatorë, mbështetës, bashkëkombas, vllezër dhe motra.

Faleminderit dhe u shpërbleft i madhi Zot që me mbështetjen tuaj të vazhdueshme keni mundësuar egzistimin e Bashkësisë Shqiptare Islame dhe Xhamisë sonë në Toronto për 65 vite, e me këtë keni kontribuar jo vetëm në ruajtjen e traditës sonë fetare por edhe asaj, kulturore e kombëtare shqiptare!

Me qëllim që historiku i Bashkësisë Shqiptare Islame dhe Xhamisë sonë të përcjellet brez pas brezi, është koha që të shkruajmë një libër deidkuar historikut të këtij institucioni qe ka dhën kaq shum për bashkësinë tonë shqipëtare në Kanada,

Prandaj, luten të gjith ata që kanë informata në lidhje me historikun e këtij institucioni, t’i dërgojnë në një nga menyrat e mëposhtme:

  1. E-mail adresën: [email protected]
  2. Duke kontaktuar nënkryetarin e Xhamisë z. Sado Memeti tel: 416-618-5526 ose Imamin tel:647-746-1322
  3. Duke kontaktuar autorin që ka marrë përsipër shkruarjen e këtij libri z. Mustafë Ismaili Tel: 416-877-2173 të cilin e falemenderojmë pafundësisht!

Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe familjet tuaja!

Bashkësia Shqiptare Islame në Toronto

Access the official Document of this announcement here.


A N N O U N C E M E N T

“In the name of Allah, the most gracious and most merciful”

Dear members of the Albanian Mosque in Toronto, donors, supporters, compatriots, brothers and sisters.

Thank you and may God reward you for your continuous support that has enabled the existence of Albanian Islamic Community and our Mosque in Toronto for 65 continuous years, and with this you have contributed not only to the preservation of our religious values but also our cultural and national Albanian values.

In order for the history of the Albanian Islamic Community and our Mosque to be passed down from generation to generation, it is time for us to write a book dedicated to the history of this institution that has given so much to our Albanian community in Canada.

Therefore, all those who have information about the history of this institution are requested to send it in one of the following ways:

  1. By email address: [email protected]
  2. By contacting the vice president of the Mosque Mr. Sado Memeti by telephone (416-618-5526) or the Imam Adnan Berbatovci by telephone (647-746-1322)
  3. By contacting the author of the aforementioned book, Mr. Mustafë Ismaili by telephone (416-877-2173)

May God’s peace and mercy be upon you and your families!

Albanian Muslim Society of Toronto

Access the official Document of this announcement here.

Related Articles

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

Eid al-fiter dinner Sponsors | ALBANIAN MUSLIM SOCIETY OF TORONTO

With sincere appreciation, we acknowledge our sponsors for their generous support for tonights Eid Al-Fiter Dinner. Companies: A&R Plumbing & Mechanical Service - Agim Stermolli Old Mill Bakery - Nazim Qafleshi Beqiri Professional Corporation - Ylli Beqiri...