Zgjedhjet – Elections – 2021

October 19, 2021

NJOFTIM – ANNOUNCEMENT

Të nderuar anëtarë të Bashkësisë Shqiptare Islame në Toronto, në mbledhjen e kuvendit të përgjithshëm të BSHI-së të mbajtur me 17 Tetor 2021, u vendos si më poshtë:
Honorable members of the Albanian Muslim Society of Toronto, at the meeting of the general assembly held on October 17, 2021, it was decided as follows:

– Zgjedhjet për bordin e ri të BSHI-së do të mbahen të Dielën me 31 Tetor 2021 nga ora 10:00 – 18:00,
– Elections for the new board of AMST will be held on Sunday, October 31, 2021. from 10:00 – 18:00,

– Zgjedhjet do të udhëhiqen nga Komisionin zgjedhor i përbërë nga 5 anëtarë:
– The elections will be led by an Election Commission composed of 5 members:

Behadin Qafleshi – Kryetar i komisionit / Chairman of the commission
Nexhmi Aliu – Anëtar / Member
Dritan Dede – Anëtar / Member
Kadrush Cani – Anëtar / Member
Ismet Mirena – Anëtar / Member

Kandidatët e propozuar për Bordin e ri të BSHI-së janë:
The proposed candidates for the new Board of AMST are:

1. Ahmet Hoti
2. Ardian Rushiti
3. Dardan Emini
4. Emulina Avdiu
5. Fehmi Islami
6. Fitim Mehmeti
7. Gazmend Mehija
8. Ajredin Bajrami
9. Hasan Avdullahu
10. Kadime Aliu
11. Sado Mehmeti
12. Sami Haziri
13. Vlaznim Sulejmani

Në bazë të Nenit 23, pikës 8, shkronjës C, të Statutit të BSHI-së, në flet-votim ke të drejtë të zgjedhësh jo më shum se 4 anëtarë.
Pursuant to Article 23, point 8, letter C, of the Statute of the AMST, in the ballot you have the right to elect no more than 4 members.

Të drejt vote ka çdo anëtarë i BSHI-së që i ka mbushur 18 vjet, (Neni 23, pika 9, shkronja A) dhe gjendet në listën e anëtarësisë në dy vitet paraparake!
Every member of the AMST who has reached 18 years of age (Article 23, point 9, letter A) and is on the membership list in the previous two years has the right to vote!

Ju lutem që të gjeni kohën për të ardhur dhe shprehur të drejtën tuaj për të votuar! Zoti u shpërbleftë.
Please take the time to come and express your right to vote! May God reward you.

Shkarko – Njoftimi zyrtar ne PDF     –     Download – Official Announcement in PDF

Shkarko – Prokure ne PDF      –     Download – Proxy in PDF

Komisioni Zgjedhor i BSHI-së – Election Commission of AMST

Related Articles